Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Tieto podmienky platia pre dodávky tovaru objednaného cez elektronický obchod spoločnosti zamdo s.r.o., so sídlom: Kladzany 42, 094 21, IČO: 47 477 598, zapísanom v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka: 28972/P .

Obchodné podmienky sú pre kupujúceho záväzné objednaním tovaru a jeho spätným potvrdením predávajúcim. Objednávku je možné bezplatne zrušiť do 24 hodín od jej prijatia, a to telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že za tovar už bolo zaplatené, peniaze budú vrátené na účet objednávajúceho, prípadne zaslané poštovou poukážkou na jeho adresu do 3 pracovných dní od ich pripísania na účet predávajúceho.

2. Ceny

Cena látky je uvedená za 10 cm.

Cena metrovej galantérie je uvedená za 10 cm.

Cena gombíkov a kusobej galantérie je uvedená za 1 kus.

V popise tovaru môže byť uvedená aj iná cena, napr. za pár alebo za opakovanie vzoru.

Maloobchodné ceny v EUR uvedené v aktuálnej ponuke sú vrátane DPH.

Firma zamdo s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne aktualizovať ceny ponúkaných produktov.

3. Platobné podmienky

Spôsob zaplatenia kúpnej ceny, nákladov dopravy tovaru (spôsob platenia volí kupujúci v 2. kroku objednávania tovaru na nákupnom portáli a je uvedený v objednávke s vyčíslením nákladov ):

  • hotovostne pri prevzatí tovaru (dobierka) - kúpna cena a náklady dobierky i prepravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku v procese objednávania tovaru,
  • hotovostne vkladom na účet predávajúceho - kúpna cena a náklady dopravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku pri objednávaní tovaru,
  • bezhotovostne úhradou na účet predávajúceho v momente vytvárania objednávky alebo po akceptácii objednávky - kúpna cena a náklady prepravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku pri objednávaní tovaru.

Pri hotovostnej úhrade pri doručení tovaru na dobierku je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a náklady dopravy najneskôr pri doručení tovaru kupujúcemu.

Dodacia lehota plynie od prevzatia platby, ak je tovar na sklade, tak ihneď.

Pri platbe bezhotovostným prevodom na základe predfaktúry lehota 2-15 pracovných dní začína plynúť od pripísania kúpnej sumy na účet predávajúceho. Číslo účtu zašle predávajúci e-mailom po potvrdení objednávky.

Pre klienta je účtované balné podľa druhu objednávky a podľa množstva objednaného tovaru. Cena poštovného sa môže líšiť i podľa hmotnosti objednaného tovaru.

4. Dodanie tovaru

Tovar bude dodaný na základe objednávky (je nutná registrácia - prihlasovacie meno a heslo), ktorú firma zamdo s.r.o. potvrdí e-mailom. Súčasne sa predávajúci zaväzuje, že bude postupovať podľa Zákona č.428/2002Z.z. o ochrane osobných údajov vrátane Zákona č.90/2005 Z.z., údaje poskytnuté pri registrácii nebudú poskytnuté tretím osobám.

Predávajúci sa zaväzuje adekvátne zabaliť tovar, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

Predávajúci zabezpečí odovzdanie zásielky Slovenskej pošte do 2-15 pracovných dní od potvrdenia objednávky v závislosti od druhu tovaru. Súčasťou zásielky bude daňový doklad.

V prípade, že predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru v stanovenej lehote, oznámi túto skutočnosť kupujúcemu, a to bezodkladne. Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, ak sú objednávacie údaje neúplné alebo vzbudzujú pochybnosť o skutočnom úmysle zákazníka objednať tovar. Zákazník bude o tom informovaný e-mailom.

5. Záruka a reklamácia tovaru

Ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, zámenu tovaru, poškodenie spôsobené prepravou, je povinný reklamáciu uplatniť najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia dodávky na tel. čísle 00421 907 094482 alebo e-mailom: evotex.latky@gmail.com, kde sa skontaktuje s predávajúcim a ďalej bude postupovať podľa jeho pokynov. Inak sa bude považovať dodávka za kompletnú a bez závad. Neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti obsahu nebudú akceptované.

Záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť dňom dodania tovaru. Je nutné dodržiavať pri údržbe materiálov pokyny, ktoré sú uvedené u každého produktu.

Kupujúci si musí prekontrolovať materiály pred ich spracovaním, reklamácia nebude uznaná po ich rozstrihnutí, príp. inej úprave.

Neručíme za chyby spôsobené nesprávnym ošetrením alebo použitím. Ošetrovacie symboly sú uvedené pri jednotlivých druhoch látok. Za reklamačnú chybu sa nepovažuje malý kaz v tkanine, ktorý je nahradený pridaním 10cm látky, prípadne zľavou, ktorá predstavuje odpočet 10cm látky.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou, ako aj nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Vrátený tovar neposielajte späť na dobierku. Takto vrátený tovar nebude prijatý a predĺžite tým dobu vybavenia. Kontaktujte predajcu na telefónnom čísle 00421 907 094482 a riaďte sa jeho pokynmi.

6. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme emailových správ, telefonicky a osobne.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú v prípade fyzickej osoby príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka,v prípade fyzickej osoby- podnikateľa a právnickej osoby ustanovenia Obchodného zákonníka, ďalej ustanovenia Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov; ustanovenia Zákona č. 108/2000 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Kladzanoch, 25.11:2018.