Obchodné podmienky

 

1. Úvodné ustanovenia
 • Tieto podmienky platia pre dodávky tovaru objednaného cez elektronický obchod spoločnosti evotex s.r.o., so sídlom: Kladzany 42, 094 21, IČO: 47 477 598, zapísanom v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka: 28972/P .
 • Obchodné podmienky sú pre kupujúceho záväzné objednaním tovaru a jeho spätným potvrdením predávajúcim. Objednávku je možné bezplatne zrušiť do 24 hodín od jej prijatia, a to telefonicky, e-mailom alebo faxom. V prípade, že za tovar už bolo zaplatené, peniaze budú vrátené na účet objednávajúceho, prípadne zaslané poštovou poukážkou na jeho adresu do 3 pracovných dní od ich pripísania na účet predávajúceho.
2. Ceny
 • Cena látky je uvedená za 10 cm. V popise látky je uvedená cena za meter.
 • Maloobchodné ceny v EUR uvedené v aktuálnej ponuke sú vrátane DPH.
 • Firma evotex s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne aktualizovať ceny ponúkaných produktov.
 • Pri nákupe nad 1.000,--EUR a zaregistrovaní Vašej firmy získate možnosť nakupovať za veľkoobchodné ceny. Vaša registrácia bude potvrdená nasledujúci deň po registrácii a bude Vám do systému zadaná zľava
3. Platobné podmienky
 • Spôsob zaplatenia kúpnej ceny, nákladov dopravy tovaru (spôsob platenia volí kupujúci v 2. kroku objednávania tovaru na nákupnom portáli a je uvedený v objednávke s vyčíslením nákladov ):
 • hotovostne pri prevzatí tovaru (dobierka) – kúpna cena a náklady dobierky i prepravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku v procese objednávania tovaru, 
 • hotovostne vkladom na účet predávajúceho – kúpna cena a náklady dopravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku pri objednávaní tovaru, 
 • bezhotovostne úhradou na účet predávajúceho v momente vytvárania objednávky alebo po akceptácii objednávky – kúpna cena a náklady prepravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku pri objednávaní tovaru. 
 • službou PAY PAL - po výbere tohto spôsobu úhrady budete automaticky presmerovaný priamo na stránku Pay Pal, kde môžete veľmi jednoducho a bezpečne vykonať platbu za tovar.
 • Pri hotovostnej úhrade pri doručení tovaru na dobierku je kupujúci  povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu  a náklady dopravy najneskôr pri doručení tovaru kupujúcemu. Dodacia lehota plynie od prevzatia platby, ak je tovar na sklade, tak ihneď.
 • Pri platbe bezhotovostným prevodom na základe predfaktúry lehota 2-15 pracovných dní začína plynúť od pripísania kúpnej sumy na účet predávajúceho. Číslo účtu zašle predávajúci  e-mailom po potvrdení objednávky. 
 • Pre klienta je účtované balné podľa druhu objednávky a podľa množstva objednaného tovaru. Cena poštovného sa môže líšiť i podľa hmotnosti objednaného tovaru.
4. Dodanie tovaru
 • Tovar bude dodaný na základe objednávky (je nutná registrácia – prihlasovacie meno a heslo), ktorú firma evotex s.r.o. potvrdí e-mailom. Súčasne sa predávajúci zaväzuje, že bude postupovať podľa Zákona č.428/2002Z.z. o ochrane osobných údajov vrátane Zákona č.90/2005 Z.z., údaje poskytnuté pri registrácii nebudú poskytnuté tretím osobám. Predávajúci sa zaväzuje adekvátne zabaliť tovar, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
 • Dopravu si veľkoodberatelia môžu zaistiť sami po zaplatení tovaru v hotovosti, kartou, príp. prevodom na účet, alebo ju môže zabezpečiť firma  evotex s.r.o. a odberateľ zaplatí dopravu pri prevzatí už zaplateného tovaru.
 • Predávajúci zabezpečí odovzdanie zásielky Slovenskej pošte do 2-15 pracovných dní od potvrdenia objednávky v závislosti od druhu tovaru. Súčasťou zásielky bude daňový doklad.
 • Tovar je možné prevziať aj osobne –na adrese predajne : AOC (1. poschodie), Námestie Slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou a to v pracovné dni od utorka do  piatku v čase od 10:30  do 16:30 .
 • V prípade, že predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru v stanovenej lehote, oznámi túto skutočnosť kupujúcemu, a to bezodkladne. Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, ak sú objednávacie údaje neúplné alebo vzbudzujú pochybnosť o skutočnom úmysle zákazníka objednať tovar. Zákazník bude o tom informovaný e-mailom.
5. Záruka a reklamácia tovaru
 • Ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, zámenu tovaru, poškodenie spôsobené prepravou, je povinný reklamáciu uplatniť najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia dodávky na tel. čísle 00421 907 094482 alebo e-mailom: obchod@evotex.sk, kde sa skontaktuje s predávajúcim a ďalej bude postupovať podľa jeho pokynov. Inak sa bude považovať dodávka za kompletnú a bez závad. Neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti obsahu nebudú akceptované.
 • Záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť dňom dodania tovaru. Je nutné dodržiavať pri údržbe materiálov pokyny, ktoré sú uvedené u každého produktu.
 • Kupujúci si musí prekontrolovať materiály pred ich spracovaním, reklamácia nebude uznaná po ich rozstrihnutí, príp. inej úprave.
 • Neručíme za chyby spôsobené nesprávnym ošetrením alebo použitím. Ošetrovacie symboly sú uvedené pri jednotlivých druhoch látok. Za reklamačnú chybu sa nepovažuje malý kaz v tkanine, ktorý je nahradený pridaním 10cm látky, prípadne zľavou, ktorá predstavuje odpočet 10cm látky.
 • Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou, ako aj nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 • V vrátený tovar neposielajte späť na dobierku. Takto vrátený tovar nebude prijatý a predĺžite tým dobu vybavenia. Kontaktujte predajcu na telefónnom čísle 00421 907 094482 a riaďte sa jeho pokynmi.
6. Záverečné ustanovenia
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme emailových správ, telefonicky a osobne.
 • Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú  v prípade fyzickej osoby príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka,v prípade fyzickej osoby- podnikateľa a právnickej osoby ustanovenia Obchodného zákonníka, ďalej ustanovenia Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov; ustanovenia  Zákona č. 108/2000 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 
Stiahnuť Obchodné podmienky vo formáte PDF.